Privacy & Cookie Beleid

Privacy Statement

History & Heraldry GmbH

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid History & Heraldry GmbH (hierna: “H&H”) (ingeschreven onder nummer HRB 100156 in het handelsregister van de Kamer van Tostedt), gevestigd te 21723 Hollern-Twielenfleth aan de Speersort 166, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Het telefoonnummer is +31 – (0)85 – 7470625 en het e-mailadres is info@hh-benelux.nl. Verantwoordelijk en functie: Mr. Ernst Carstens – CEO

Via gebruiken verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en het is mogelijk dat de leveranciers van die systemen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken, uiteraard met in achtneming van de waarborgen van de AVG en overige toepasselijke wet- en regelgeving en indien vereist op basis een verwerkersovereenkomst. Wij hebben met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, ons interne privacybeleid en dit privacy statement.

We zijn ons dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hiermee laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en als u klant van ons bent, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van H&H U dient zich ervan bewust te zijn dat Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en bedrijfsinformatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 
Grondslag van de verwerking

H&H kan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijk verplichting die op H&H rust, dan wel op basis van het gerechtvaardigd belang de volgende gegevens verwerken :

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw BTW-nummer;
 • Uw bankgegevens; en
 • Uw IP-adres.
 
Doeleinden

De gegevens die wij verzamelen en verwerken, zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u als klant hebben, het bestellen en verzenden van de producten en de administratieve processen die daarbij komen kijken. Daarnaast verwerken wij gegevens om beter inzicht in onze klanten te krijgen, voor website-optimalisatie en het versturen van gerichte mailingen. Hieronder wordt dit nader uiteengezet.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 
Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoons-/bedrijfsgegevens te verstrekken. Door middel van een asterisk (*) wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van H&H of beveiligde interne systemen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen uw persoonsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.

 
Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van H&H of beveiligde interne systemen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen uw persoons niet doorverkopen of delen met externe partijen.

 
Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren en onze diensten naar u als klant verder te verbeteren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van H&H of beveiligde interne systemen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan het doel en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies (zie a)
 • Permanente cookies (zie b).

a) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een gespecificeerde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

 
Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of te verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Indien u niet wenst te worden meegenomen in de Google AdWords Remarketing campagnes van H&H kunt u dit in u browser uit te schakelen.

 
De partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens
 • Alleen medewerkers van H&H die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van H&H.
 • In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.
 • Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier die en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met dit privacy statement. Verder gelden altijd de op grond van de AVG en/of de toepasselijke wet- en regelgeving vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
 
UPS

Wij maken gebruik van UPS als vervoersmaatschappij. UPS hanteert haar eigen privacyverklaring. U vindt het privacybeleid van UPS op www.ups.com of op een andere website welke door UPS is aangegeven.

 
Dachser

Wij maken gebruik van Dachser als vervoersmaatschappij. Dachser hanteert haar eigen privacyverklaring. U vindt het privacybeleid van Dachser op www.dachser.nl of op een andere website welke door Dachser is aangegeven.

 
Delen met anderen

De verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van applicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 
Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 
De beveiliging van de persoonsgegevens
 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om H&H en onze relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.
 
Aansprakelijkheid

Alle informatie en diensten aangeboden op deze website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar wij kunnen geen garanties geven met betrekking tot de juistheid van de informatie op de website.

Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade geleden door:

 • Het niet beschikbaar of bereikbaar zijn van de website;
 • Het via de een externe hyperlink bezoeken van de website;
 • Onvolledige of foutieve informatie/prijzen op de website;
 • Afwijkende levering van goederen (bekijk hiervoor de algemene leveringsvoorwaarden).
 
Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Laatste wijziging: 13.01.2020

Informatie over gegevensbescherming voor het contact- en aanvraagformulier

De aan ons ter beschikking gestelde gegevens (contactformulier en aanvraagformulier) werden verwerkt en opgeslagen op onze eigen servers, die zich allemaal in Duitsland bevinden. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. U kunt uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde inroepen en de gegevens laten verwijderen.

Uw privacy-rechten
 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken en/of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een bericht te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan info@hh-benelux.nl. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.
 
Klacht over gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van persoonsgegevens, verzoeken wij u hierbij eerst bij ons een melding van te maken. Wij kijken graag samen naar een oplossing. Als niet gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden, is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 
Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@hh-benelux.nl

 
Contactgegevens

History & Heraldry GmbH
Speersort 166
21723 Hollern-Twielenfleth
Telefoon: +31 – (0) 85 – 7470625
E-mail: info@hh-benelux.nl
www.hh-benelux.nl