Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

History & Heraldry GmbH

1.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op onze leveringen en diensten. De algemene inkoopvoorwaarden van de klant zijn uitgesloten, tenzij wij deze schriftelijk hebben erkend.

2.
Voor de levering, die voor het overige onder voorbehoud geldt, brengen wij voor onze producten in Duitsland een vast bedrag van € 7,00 voor vrachtkosten in rekening bij een netto productwaarde van € 300,00. Vanaf een netto productwaarde van € 300,00 bezorgen wij franco huis.
In Oostenrijk brengen wij een vast bedrag van € 10,00 voor vrachtkosten in rekening bij een netto productwaarde van € 300,00. Vanaf een netto productwaarde van € 300,00 bezorgen wij franco huis.
De vermelde levertijden zijn slechts indicatief, zolang de leverdatum niet schriftelijk bevestigd is.
De levertermijn wordt op passende wijze verlengd indien zich onvoorzienbare bijzondere gebeurtenissen voordoen, die wij ondanks alle zorgvuldigheid onzerzijds niet hebben kunnen afwenden – ook wanneer deze optreden bij onze toeleveranciers – voor zover deze van wezenlijke invloed zijn op de aflevering van de te leveren goederen. Hiertoe behoren met name operationele storingen, vertragingen bij de levering door onze toeleveranciers. Indien levering als gevolg van dergelijke gebeurtenissen onmogelijk wordt, zijn wij ontslagen van onze plicht tot levering en kan de klant geen schadevergoeding vorderen. Indien de vertraging van de levering langer dan 6 maanden duurt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.
In Duitsland dienen onze facturen te worden voldaan via incasso, rekening of onder rembours. In Oostenrijk dient betaald te worden via rekening of incasso. Wij brengen de wettelijke verzuimrente in rekening vanaf het moment waarop het bedrag opeisbaar is. Hierbij zijn onze prijzen van toepassing die gelden op de dag van levering.
Bij betaalverzuim, indien een check of incasso-opdracht niet kan worden geïnd, bij faillissement, indien een schuldenregelingsprocedure wordt ingesteld en bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden worden al onze vorderingen – ook in het geval van uitstel van betaling – direct opeisbaar. Voorts zijn wij bevoegd nog uitstaande leveringen uitsluitend uit te voeren tegen contante betaling vooraf, na het stellen van een passende termijn de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen wegens niet-nakoming. Hetzelfde geldt indien ons na het sluiten van de overeenkomst informatie bereikt over aanmerkelijke verslechtering van de vermogenspositie van de klant en de klant niet binnen een passende termijn voldoet aan ons verzoek gepaste zekerheid te stellen.

4.
De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.
Bij transacties met handelaren is § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) van toepassing met dien verstande dat klachten over tekortkomingen onmiddellijk aan ons dienen te worden gemeld en dat klachten worden uitgesloten indien wij deze niet binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen ontvangen en aangetoond wordt dat de desbetreffende tekortkomingen reeds bestonden bij de overgang van het risico.
Kwestieuze goederen dienen in de originele verpakking te worden verpakt en worden naar ons goeddunken gratis opgehaald en vervangen of gecrediteerd.
Wij aanvaarden geen retourzendingen die voor onze rekening worden teruggestuurd.

5.
Onze leveringen geschieden uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat pas over op de klant zodra deze zijn verplichtingen in verband met onze levering volledig is nagekomen. Bij lopende
rekeningen geldt het eigendomsvoorbehoud tot zekerheid van onze saldovordering. Dit geldt ook indien de betalingen voor specifiek omschreven vorderingen zijn voldaan. Tot zekerheid van al onze vorderingen, met inbegrip van vorderingen die in de toekomst ontstaan, uit de zakelijke verbintenis draagt de klant nu reeds alle vorderingen op zijn klanten, inclusief nevenrechten, die ontstaan uit de doorverkoop van de door ons geleverde goederen, aan ons over. De klant is bevoegd tot intrekking van de aan ons overgedragen vorderingen. Wij behouden ons echter te allen tijde het recht voor die bevoegdheid te herroepen.
De klant dient ons onmiddellijk schriftelijk te informeren en onze eigendomsrechten zowel aan derden als aan ons te bevestigen bij beslag, ook wanneer dit nog ophanden is, en in andere situaties waarin onze eigendomsrechten worden beperkt door derden. Bij beslaglegging dient ons een kopie van het
proces-verbaal te worden toegezonden.

6.
Elke vordering tot schadevergoeding, ook bijv. vanwege verzuim, onmogelijkheid van nakoming, schending van de overeenkomst waarvoor de koper verantwoordelijk is, schulden bij het sluiten van de overeenkomst en onrechtmatige handelingen, is uitgesloten tenzij de schade is veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig handelen onzerzijds. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in dezelfde mate voor personen die wij inschakelen voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst.

7.
Indien de klant handelaar is, wordt Stade overeengekomen als zetel van de bevoegde rechtbank.

8.
Indien een bepaling van deze voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten tussen de klant en ons ongeldig is of wordt, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van alle overige bepalingen of overeenkomsten.

9.
Op alle geschillen uit de overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (CISG) zijn uitgesloten.

10.
Wij stellen displays voor de presentatie van de producten ter beschikking bij wijze van lening. Deze dienen te allen tijde op ons verzoek te worden geretourneerd. De displays mogen uitsluitend worden gebruikt voor de presentatie van onze producten. Voor elke handeling in strijd met deze overeenkomst waarvoor de klant verantwoordelijk is, is deze een contractuele boete verschuldigd van EUR 1000,00.

11.
Hiermee komen onze leverings- en betaalvoorwaarden die tot dusver golden te vervallen, ook indien deze nog op oudere formulieren staan afgedrukt.

12.
Gebruiksvoorwaarden van de History & Heraldy GmbH Online Ordersystem:
Lees de volgende informatie over het gebruik van onze homepage en uw bestelling bij ons via internet. Indien u onze homepage bezoekt en bekijkt of een bestelling plaatst, geeft u te kennen dat u onze algemene voorwaarden en informatie gelezen en begrepen heeft en akkoord gaat met de hier vermelde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van onze homepagina, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze webshop.
U ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst zodra uw bestelling bij ons binnenkomt. Dit vormt geen bindende aanvaarding van uw bestelling. Deze gaat pas in bij de verzending van de producten.
De minimum bestelwaarde bedraagt EUR 100,00. Bestellingen onder deze drempelwaarde worden niet in behandeling genomen.
Wij behouden alle auteursrechten voor de vormgeving en inhoud van deze website en alle pagina’s, en van alle foto’s, teksten, beschrijvingen en overige content. Het is niet toegestaan de website of onderdelen ervan (foto’s, teksten etc.) te kopiëren of te downloaden. Vermenigvuldiging of ander gebruik voor commerciële doeleinden en overdracht tegen betaling in het bijzonder zijn niet toegestaan. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming gaan wij niet akkoord met verwijzingen via links, deeplinks of hyperlinks naar onze website. Indien wij via links of hyperlinks verwijzen naar andere websites of webpagina’s, zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de desbetreffende inhoud.

Bedrijfsvideo

Ons verhaal

Voor een snel en duidelijk overzicht van de H&H groep klik op 'Play'.